Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Waar gaan de centen naartoe voor West-Vlaanderen?

Waar gaan de centen naartoe voor West-Vlaanderen?
Provinciaal @ Vlaams Belang

Het meerjarenplan 2020-2025 werd eind 2019 voorgeschoteld aan onze West-Vlaamse fractie in de provincieraad. Toen waren de termen “lockdown” en “pandemie” ons vooral bekend uit sciencefictionverhalen. Niemand kon toen vermoeden dat een wereldwijde pandemie ons zou treffen, maar vandaag ondervinden we maar al te goed hoe Covid-19 uiterste inspanningen vergt van ons op sociaal en economisch vlak. Onze medische zorg blijft enkel overeind door het nemen van bij wijlen draconische maatregelen die ons allen treffen.

Uiteraard zou het meerjarenplan er misschien anders hadden uitgezien met een glazen bol, maar dit zijn alvast de punten die de Vlaams Belangfractie, onder leiding van Filip Buyse, opmerkt:

Bestuurlijke Organisatie, Plattelandsbeleid, Landbouw en Visserij, Integraal Waterbeleid en Omgevingsvergunningen

  • In 2021 zal Agrotopia worden opgeleverd. Agrotopia zal voornamelijk dienen als inspirerend platform waar toeleveranciers , kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven zullen kunnen samenkomen om in co-creatie innovatieve technologieën te ontwikkelen of te verbeteren, dat alles voor een totale kostprijs, over de vorige en huidige legislatuur, van 15,5 miljoen euro.
  • Er zal tevens nog, tijdens de huidige legislatuur, driemaal “het Festival van de Toekomst” worden georganiseerd. De kostprijs daarvan is 380.000 euro per editie. Deze uitgaven zijn volgens de Vlaams Belangfractie te buitensporig.
  • In 2021 wordt zo’n 3 miljoen euro voorzien voor het bestrijden van zowel wateroverlast als watertekort. Vlaams Belang zal erover waken dat het typische West-Vlaamse karakter behouden kan blijven bij het plattelands-en dorpenbeleid.

Economie, Externe Relaties en Noord-Zuidbeleid, Woonbeleid, Algemene Financiering en Budget, en Streekontwikkeling

  • Vlaams Belang onderschrijft ten volle de visie om in te zetten op een intensieve samenwerking tussen de bedrijfswereld enerzijds en het technisch onderwijs anderzijds.
  • Wat het Noord-Zuidbeleid betreft betreurt Vlaams Belang dat enkele honderdduizenden euro’s worden gespendeerd voor de opvang van vluchtelingen in het zuiden van Europa, daar het onze overtuiging is dat hiermee het aanzuigeffect wordt versterkt en enkel in de kaart speelt van mensensmokkelaars die op de kap van deze mensen grof geld verdienen. Vlaams Belang meent dat deze middelen beter hier in West-Vlaanderen kunnen worden ingezet.

Toerisme en Recreatie, Onderwijs, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en Personeel

  • Toerisme en recreatie zijn sectoren die heel zwaar getroffen werden door de pandemie. Vlaams Belang wil dan ook dat beschikbare middelen maximaal worden aangewend om deze sectoren te ondersteunen.
  • Bij Erfgoed vindt Vlaams Belang het een goede zaak dat het Provinciaal Hof in ere wordt hersteld en een publieke functie zal toebedeeld krijgen, alleen overschrijdt de deputatie telkens de voorziene budgetten bij dergelijke projecten en is er geen berekend budget voor de extra kosten (verwarming, onderhoud, aanvullend personeel,…).

Enkele algemene opmerkingen van de Vlaams Belangfractie:

  • Teveel middelen worden gespendeerd aan communicatie allerhande.
  • Investeringsbudgetten dienen nauwer te worden opgevolgd en preciezer geraamd.
  • Extra kosten bij investeringen dienen beter en vroeger in kaart te worden gebracht.